مدیریت شهری و شهروندی و مدیریت ناوگان

سامانه مدیرت شهری اندیشه (مشا)

سامانه مشا، ابزاری است جهت مکانیزاسیون فرایندهای اجرایی بر پایه موبایل GIS و وب GIS

سامانه نگهداشت شهر

نرم افزار منش جامعترین سامانه موبایل GIS و وب GIS در خصوص مدیریت اجرایی نگهداشت شهر می باشد که برای اولین...