رهگیری خودرو و شخص

مدیر سایت ۱۴ام شهریور ۱۳۹۷

مدیریت عملکرد خودروها از طریق نصب GPS و استفاده از انواع سنسور و نیز مدیریت حرکت پرسنل از طریق سرویس های موبایل یکی دیگر از خدمات شرکت می باشد.