رهگیری خودرو و شخص

مدیر سایت 5th سپتامبر 2018

مدیریت عملکرد خودروها از طریق نصب GPS و استفاده از انواع سنسور و نیز مدیریت حرکت پرسنل از طریق سرویس های موبایل یکی دیگر از خدمات شرکت می باشد.