سامانه 137

در سامانه ۱۳۷ اندیشه ۲۳ گزارش تعبیه گردیده است که در این فیلم مروری خواهیم داشت بر روی بعضی از این...

سامانه ارتباط مردمی شهرداری (۱۳۷) جامعترین نرم افزار ارتباط مردمی کشور می باشد. نرم افزار ۱۳۷ مشتمل...