آموزش ویدیویی سامانه 137

12- ثبت تماس در سامانه 137

در این سری از ویدیوهای آموزشی سامانه 137 روند ثبت تماس شهروند در نرم افزار 137 آموزش داده شده است.  

7- نحوه ایجاد کارتابل پیام در سامانه 137

جهت مدیریت دریافت کنندگان پیام در سامانه ارتباط مردمی 137 باید از بخش تعیین دریافت کنندگان پیام استفاده...

20- جستجوی پیام های ارسال شده در سامانه 137

جهت بررسی فهرست پیام های ارسال شده در نرم افزار 137 اندیشه به نحوی که آموزش داده می شود می بایست عمل...

19- جستجوی تمام تماس های مرکز تماس

سامانه 137 اندیشه با ارتباط مستقیم با مرکز تماس Elastix h امکان جستجو بر روی تماس ها و ارائه انواع گزارش...

18- ارتباط مستقیم سامانه 137 با Call Center

در این فیلم قابلیت های مدیریت بر تماس های ورودی به سامانه 137 و تهیه گزارش از این اطلاعات نمایش داده...

17- قابلیت های GIS سامانه ۱۳۷

نرم افزار ۱۳۷ اندیشه بر پایه GIS پیاده سازی شده است. سامانه 137 اندیشه از انواع MAp Server ها شامل ArcGIS Server،...

16- گزارش ها در سامانه 137

در سامانه 137 اندیشه 23 گزارش تعبیه گردیده است که در این فیلم مروری خواهیم داشت بر روی بعضی از این گزارش...