مدیریت شهری و شهروندی و مدیریت ناوگان

پی سپار

سامانه پی سپار

پی سپار مجموعه‌ ای از سامانه های زیر در جهت اتوماسیون خدمات ذیل می باشد: پی سپار اداری در جهت اتوماسیون سفرهای اداری شامل درخواست خودرو، تایید سفر توسط مدیران ... ادامه مطلب