تولید سامانه مدیریت مشتریان

29th می 2019

سامانه مدیریت مشتریان اندیشه ابزاری است که تمام روابط و تعاملات شرکت با مشتریان را مدیریت و به سود دهی بیشتر کسب و کار و رضایت مشتریان کمک می کند.