پسماند

سامانه مدیریت ناوان و پسماند شهرداری تهران - رایان اندیشه نصر

سامانه ردیاب پسماند بزرگتر نرم افزار ردیاب خودرو و عملکرد ماشین های پسماند شهری با بیش از 3400 خودو...