ویدیوهای آموزشی

۱۲- ثبت تماس در سامانه ۱۳۷

در این سری از ویدیوهای آموزشی سامانه ۱۳۷ روند ثبت تماس شهروند در نرم افزار ۱۳۷ آموزش داده شده است.  

۷- نحوه ایجاد کارتابل پیام در سامانه ۱۳۷

جهت مدیریت دریافت کنندگان پیام در سامانه ارتباط مردمی ۱۳۷ باید از بخش تعیین دریافت کنندگان پیام استفاده...

۲۰- جستجوی پیام های ارسال شده در سامانه ۱۳۷

جهت بررسی فهرست پیام های ارسال شده در نرم افزار ۱۳۷ اندیشه به نحوی که آموزش داده می شود می بایست عمل...

۱۹- جستجوی تمام تماس های مرکز تماس

سامانه ۱۳۷ اندیشه با ارتباط مستقیم با مرکز تماس Elastix h امکان جستجو بر روی تماس ها و ارائه انواع گزارش...

۱۸- ارتباط مستقیم سامانه ۱۳۷ با Call Center

در این فیلم قابلیت های مدیریت بر تماس های ورودی به سامانه ۱۳۷ و تهیه گزارش از این اطلاعات نمایش داده...

۱۷- قابلیت های GIS سامانه ۱۳۷

نرم افزار ۱۳۷ اندیشه بر پایه GIS پیاده سازی شده است. سامانه ۱۳۷ اندیشه از انواع MAp Server ها شامل ArcGIS Server،...

۱۶- گزارش ها در سامانه ۱۳۷

در سامانه ۱۳۷ اندیشه ۲۳ گزارش تعبیه گردیده است که در این فیلم مروری خواهیم داشت بر روی بعضی از این...