آموزش ویدیویی سامانه ۱۹۴

بخش هشتم: مدیریت مشترکین گاز

در این فیلم ارتباط نرم افزار امداد و حوادث گاز با اطلاعات مشترکین و GIS و دسترسی به موقعیت آنها بر روی...

بخش هفتم: مدیریت حوادث و روند رسیدگی در سامانه ۱۹۴

در این ویدیو از سری آموزش های ویدیویی سامانه ۱۹۴ نحوه ابلاغ حادثه و مدیریت روند رسیدگی به حوادث در...

بخش ششم: ثبت تماس در سامانه امداد و حوادث گاز ۱۹۴

در این فیلم امکانات و قابلیت های بخش ثبت تماس سامانه ۱۹۴ معرفی می گردد.

معرفی سامانه امداد و حوادث ۱۹۴

در این فیلم معرفی اولیه سامانه امداد و حوادث ۱۹۴ رایان اندیشه نصر ارائه می گردد.