ثبت تلفنی

با استفاده از زیر سامانه ثبت تلفنی ارقام می توان زمان انجام  بسیاری از کارهای سازمان ها و یا حتی مشتریان را کاهش داد.

به وسیله سامانه ثبت تلفنی که به صورت یک زیر سیستم در نرم افزارهای ارتباط مردمی شرکت رایان اندیشه نصر نصب شده می توان اطلاعاتی را از مشتریان به صورت تلفنی دریافت نمود. با این کار می توان صفهای مراجعه کنندگان به سازمان ها جلوگیری نمود و روند اجرای بسیاری از خدماتی که به مشتریا ارائه می شود، کاهش داد.

کاربردهای سامانه های ثبت تلفنی

ثبت تلفنی ارقام کنتورها

ثبت کد قرعه کشی جشنواره ها

نظرسنجی

دریافت هر اطلاعاتی که می توان از مشتریان دریافت نمود.