سامانه 137

در سامانه 137 اندیشه 23 گزارش تعبیه گردیده است که در این فیلم مروری خواهیم داشت بر روی بعضی از این گزارش...

سامانه ارتباط مردمی شهرداری (۱۳۷) جامعترین نرم افزار ارتباط مردمی کشور می باشد. نرم افزار ۱۳۷ مشتمل...