زیر سامانه ثبت تلفنی کنتور یکی ماژول های مهم و کاربردی است که در نرم افزارهای ارتباط مردمی شرکت رایان اندیشه نصر به چشم می خورد.

ثبت تلفنی کنتور در 24 ساعت روز می تواند از طریق این سامانه صورت بگیرد. در حالی که به صورت دستی در هر ساعتی از شبانه روز امکان پذیر نیست.