پرداخت تلفنی قبوض یکی از راه حل های سازمان بزرگ برای کاهش مراجعات مشتریان می باشد. با انتخاب چند دکمه تلفن می توان قبض های یک اداره را پرداخت نمود.

کاهش مراجعات مشترکین، کاهش زمان پرداخت قبض، افزایش کارایی کارمندان سازمان به دلیل حذف زمان پرداخت دستی قبوض، کاهش مصرف ملزومات اداری و کاهش هزینه ها از مزایای این ماژول در نرم افزارهای ارتباط مردمی شرکت رایان اندیشه نصر به شمار می رود.